mn GB
Mobile menu

БҮРТГЭЛИЙН МАЯГТУУД

-    Мэдүүлгийн бүрдүүлэлтийн програм https://meduuleg.iaac.mn/AOS/Login.action
-    Албан тушаалтны хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлэг болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийн маягт http://www.iaac.mn/menu/18
-    Албан тушаалтны хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлэг болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийн загвар жишээ http://www.iaac.mn/menu/18
-    Нийтийн албанд томилогдохоор нэр дэвшсэн этгээдийн хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлэг http://www.iaac.mn/menu/18
-    Ашиг сонирхлын зөрчилгүй гэдгээ илэрхийлэх, зөрчил үүссэн тухай мэдэгдэл http://www.iaac.mn/menu/18