mn GB
Mobile menu

ИМПОРТЫН БАРААНЫ ТАТВАРААС ЧӨЛӨӨЛӨХ ТУХАЙ ХУУЛЬ, ТОГТООЛЫН ЗААЛТУУД

Горим Татвараас чөлөөлөгдөх бараа Татвараас чөлөөлөх үндэслэл, хуулийн заалт Чөлөөлөгдөх татварын төрөл Хууль үйлчлэх хугацаа Бүрдүүлэлтэд шаардлагатай албан бичиг
403 Засгийн газрын шугамаар авсан буцалтгүй тусламжийн бараа “Гаалийн тариф, гаалийн татварын тухай” хуулийн 38.1.2 дахь заалт; Гааль, НӨАТ - ГЕГ-ын дарга болон дэд даргын гарын үсэг бүхий албан бичиг бүрдүүлэлт хийх тухай бүрд шаардана.
401, 403 Олон улсын гэрээний дагуу хандивлагч байгууллагаас авсан тусламжийн бараа “Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын тухай” хуулийн 13.1.3 дахь заалт;
401 Олон улсын гэрээний дагуу Монгол Улсад үйл ажиллагаа явуулж байгаа байгууллага, төлөөлөгчийн газрын албан хэрэгцээний бараа УИХ-аас тухайн хэлэлцээрийг соёрхон баталсан хууль;
403 Засгийн газрын бус шугамаар авсан тусламж
402 Олон улсын гэрээний дагуу гадаад орны Засгийн газар, банк санхүүгийн байгууллагаас олгож байгаа зээлийн төслийн хүрээнд нийлүүлсэн бараа “Гаалийн тариф, гаалийн татварын тухай” хуулийн 38.1.13 дахь заалт; Гааль, НӨАТ -
“Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын тухай” хуулийн 13.1.3 дахь заалт;
УИХ-аас тухайн зээлийн хэлэлцээрийг соёрхон баталсан   хууль;
403 Гэрээлэгч болон туслан гүйцэтгэгч нь газрын тос, уламжлалт бус газрын тостой холбогдсон үйл ажиллагаанд зориулан хайгуулын нийт хугацаанд болон ашиглалтын эхний 5 жилд импортолсон тусгай зориулалтын машин, техник хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж, тоноглол, түүхий эд материал, химийн болон тэсрэх бодис, сэлбэг хэрэгсэл “Гаалийн тариф, гаалийн татварын тухай” хуулийн 38.1.16 дахь заалт; Гааль, НӨАТ -
“Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын тухай” хуулийн 13.1.25 дахь заалт;
403 Импортоор оруулах бөөрөнхий мод, гуалин, зүсмэл материал, банз, модон бэлдэц, хагас боловсруулсан модон материал “Гаалийн тариф, гаалийн татварын тухай” хуулийн 38.1.7 дахь заалт; Гааль, НӨАТ - Хуулийн заалтын дагуу гаалийн газар хороод дээр татвараас чөлөөлөгдөнө.
“Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын тухай” хуулийн 13.1.20 дахь заалт;
403 Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүнд зориулсан тусгай зориулалтын хэрэгсэл, хиймэл эд эрхтэн, тэдгээрийн эд анги, тоног төхөөрөмж, тусгай зориулалтын авто тээврийн хэрэгсэл “Гаалийн тариф, гаалийн татварын тухай” хуулийн 38.1.1 дахь заалт; Гааль, НӨАТ - ГЕГ-ын дарга болон дэд даргын гарын үсэг бүхий албан бичиг бүрдүүлэлт хийх тухай бүрд шаардана.
“Гаалийн тариф, гаалийн татварын тухай” хуулийн 38.1.12 дахь заалт;
“Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын тухай” хуулийн 13.1.4 дахь заалт;
403 Эмчилгээний зориулалтаар хэрэглэх цус, цусан бүтээгдэхүүн, эд эрхтэн “Гаалийн тариф, гаалийн татварын тухай” хуулийн 38.1.5 дахь заалт; Гааль, НӨАТ -
“Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын тухай” хуулийн 13.1.8 дахь заалт;
403 Хийн түлш, түүний сав, тоног төхөөрөмж, тусгай зориулалтын машин, механизм, техник, хэрэгсэл, тоноглол “Гаалийн тариф, гаалийн татварын тухай” хуулийн 38.1.6 дахь заалт; Гааль, НӨАТ - Засгийн газрын 2015.12.21-ний өдрийн 503 дугаар тогтоолоор баталсан жагсаалтын дагуу гаалийн газар хороод дээр татвараас чөлөөлөгдөнө.
“Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын тухай” хуулийн 13.1.9 дахь заалт;
Засгийн газрын 2015.12.21-ний өдрийн 503 дугаар тогтоолоор баталсан жагсаалт;
403 Томуугийн А хүрээний /H1N1/ вирусын халдварын оношилгоо, эмчилгээнд хэрэглэх оношлуур, эм, эмнэлгийн хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж, ариутгал, халдваргүйжүүлэлтийн бодис  2009.10.30-ны өдрийн “Гаалийн албан татвараасчөлөөлөх тухай” хууль; Гааль, НӨАТ - Засгийн газрын 2009.11.04-ний өдрийн 335 дугаар тогтоолоор баталсан жагсаалтын дагуу гаалийн газар хороод дээр татвараас чөлөөлөгдөнө.
2009.10.30-ны өдрийн“Нэмэгдсэн өртгийн албан татвараас чөлөөлөх тухай” хууль;
Засгийн газрын 2009.11.04-ний өдрийн 335 дугаар тогтоолоор баталсан жагсаалт;
403 Соёлын өвийг судалж шинжлэх, сэргээн засварлахад ашиглах материал, техник, тоног төхөөрөмж, бодис, багаж хэрэгсэл “Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын тухай” хуулийн 13.1.22 дахь заалт; НӨАТ - ГЕГ-ын дарга болон дэд даргын гарын үсэг бүхий албан бичиг бүрдүүлэлт хийх тухай бүрд шаардана.
403 Эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажлын туршилтын бүтээгдэхүүн “Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын тухай” хуулийн 13.1.12 дахь заалт; НӨАТ - ГЕГ-ын дарга болон дэд даргын гарын үсэг бүхий албан бичиг бүрдүүлэлт хийх тухай бүрд шаардана.
403 Импортоор оруулах хориглосноос бусад мод, сөөгний үр, тарьц, суулгац “Гаалийн тариф, гаалийн татварын тухай” хуулийн 38.1.7 дахь заалт; Гааль - Хуулийн заалтын дагуу гаалийн газар хороод дээр татвараас чөлөөлөгдөнө.
403 Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүнд зориулсан хиймэл эд эрхтэн, тэдгээрийн эд анги “Гаалийн тариф, гаалийн татварын тухай” хуулийн 38.1.1 дахь заалт; Гааль - ГЕГ-ын дарга болон дэд даргын гарын үсэг бүхий албан бичиг бүрдүүлэлт хийх тухай бүрд шаардана.
403 Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний хэрэглээнд зориулсан тоног төхөөрөмж “Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын тухай” хуулийн 13.1.4 дахь заалт; НӨАТ - ГЕГ-ын дарга болон дэд даргын гарын үсэг бүхий албан бичиг бүрдүүлэлт хийх тухай бүрд шаардана.
403 “Баруун бүсийн эрчим хүчний систем” ТӨХК-ийн Оросын Холбооны Улс болон Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улсаас импортолж байгаа цахилгаан эрчим хүч 2016.02.04-ний өдрийн “Гаалийн албан татвараас чөлөөлөх тухай” хууль; “Нэмэгдсэн өртгийн албан татвараас чөлөөлөх тухай” хууль; Гааль, НӨАТ 2018.01.01 хүртэлх хугацаанд мөрдөнө. Хуулийн заалтын дагуу гаалийн газар хороод дээр татвараас чөлөөлөгдөнө.
403 Импортоор оруулж байгаа болон дотооддоо худалдан борлуулах шинэ трактор, комбайн, машин механизм, гурилын болон бордооны үйлдвэрийн тоног төхөөрөмж, усалгааны тоног төхөөрөмж, ойн аж ахуйн техник, тоног төхөөрөмж, бордоо, ургамал хамгааллын бодис 2016 оны 02–р сарын 5-ны өдрийн "Нэмэгдсэн өртгийн албан татвараас чөлөөлөх тухай" хууль; НӨАТ 2020.12.31хүртэлх хугацаанд мөрдөнө. Засгийн газрын 2016.04.04-ний өдрийн 197 дугаар тогтоолоор баталсан жагсаалтын дагуу гаалийн газар хороод дээр татвараас чөлөөлөгдөнө. 2015.01.26-ны А/13 тоот тушаал 2018.01.05-ны өдрийн 01/53 тоот албан бичгээр чиглэл хүргүүлсэн.
403 Сэргээгдэх эрчим хүчний судалгаа шинжилгээний болон үйлдвэрлэлийн тоног төхөөрөмж, түүний дагалдах хэрэгсэл, сэлбэг “Гаалийн тариф, гаалийн татварын тухай” хуулийн  38.1.18 дахь заалт,           “Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын тухай” хуулийн 13.1.28 дахь заалт, Гааль, НӨАТ - Засгийн газрын 2016.04.04-ний өдрийн 198 дугаар тогтоолоор баталсан жагсаалтын дагуу гаалийн газар хороод дээр татвараас чөлөөлөгдөнө.
403 Нийслэлийн агаарын бохирдлыг бууруулах, агаарын чанарыг   сайжруулах зорилгоор импортоор оруулж байгаа агаар цэвэршүүлэгч, эрчим хүчний хэмнэлттэй халаагч төхөөрөмж 2018.01.12-ны өдрийн “Гаалийн албан татвараас чөлөөлөх тухай” хууль;              ”Нэмэгдсэн өртгийн албан татвараас чөлөөлөх тухай” хууль; Гааль, НӨАТ 2020.12.31хүртэлх хугацаанд мөрдөнө. Засгийн газрын 2018.05.30-ны өдрийн 157 дугаар тогтоолоор баталсан жагсаалтын дагуу гаалийн газар хороод дээр татвараас чөлөөлөгдөнө.
403 Импортоор оруулж байгаа гуалингаас бусад бүх төрлийн түлшний зориулалтын мод, тууш чиглэлийн нимгэн давхаргатай хавтан /OSB/, стандартын дагуу хийгдсэн, угсрахад бэлэн модон барилгын угсармал хийц 2018.05.10-ны өдрийн “Гаалийн албан татвараас чөлөөлөх тухай” хууль;              ”Нэмэгдсэн өртгийн албан татвараас чөлөөлөх тухай” хууль;   2022.12.31хүртэлх хугацаанд мөрдөнө. Засгийн газрын 2019.03.21-ний өдрийн 101 дугаар тогтоолоор баталсан жагсаалтын дагуу гаалийн газар хороод дээр татвараас чөлөөлөгдөнө.
403 Спортын зориулалтын тоног төхөөрөмж, хэрэглэл “Гаалийн тариф, гаалийн татварын тухай” хуулийн  38.1.19 дахь заалт,       Гааль 2024.12.31хүртэлх хугацаанд мөрдөнө. Засгийн газрын 2019.06.19-ны өдрийн 247 дугаар тогтоолоор баталсан жагсаалтын дагуу гаалийн газар хороод дээр татвараас чөлөөлөгдөнө.
403 Инновацийн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл явуулахад шаардлагатай тоног төхөөрөмж,  Инновацийн төслөөр дотоод, гадаадын зах зээлд шинэ бараа, бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл явуулахад шаардлагатай, дотоодод үйлдвэрлэдэггүй түүхий эд, материал, урвалж бодис. 2012.05.22-ны өдрийн “Гаалийн албан татвараас чөлөөлөх тухай” хууль;                                             “Нэмэгдсэн өртгийн албан татвараас чөлөөлөх тухай” хууль; “Гаалийн тариф, гаалийн татварын тухай” хуулийн 38.1.14 дахь заалт; “Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын тухай” хуулийн 13.1.19 дахь заалт; Гааль, НӨАТ - Засгийн газрын 2018 оны 08 дугаар сарын 01-ний өдрийн 234 дугаар тогтоол.