mn GB
Mobile menu

Compliance activities

Монгол улсын үндэсний аюулгүй байдал түүний бүрэлдэхүүн хэсгүүдийг хамгаалах нь гаалийн байгууллагын хуулиар хүлээсэн хүндтэй үүрэг билээ. Энэхүү үүргээ биелүүлж ажиллахад гаалийн харилцаанд оролцогчдын зүгээс хууль тогтоомжийг санаатай болон болгоомжгүй хэлбэрээр зөрчих явдал цөөнгүй тохиолддог.

Гаалийн зөрчил нь эрх зүйн зөрчлийн нэг төрөл бөгөөд захиргааны зөрчлийн үндсэн шинжийг агуулсан байдаг. Олон улсын эрх зүйн орчин нь гаалийн зөрчлийг дараахь байдлаар тодорхойлсон байдаг.

Protecting the Mongolian national security and its components is an honorable obligation customs organization has been delegated with by the law. In our endeavor to fulfill this obligation, we encounter frequently with violations of customs laws and related legislations, intentional or accidental, by customs stakeholders. Customs offence is a type of legal offence and exhibit characteristics of administrative offences. In the international legal environment, the World Customs organization defines customs offence as any breach or an attempt of breach of customs law. Same is true of the definition of customs offence in the Kyoto Convention on Simplifying and Harmonizing the Customs Procedures and the Nairobi Convention on Mutual Administrative Assistance for the Prevention, Investigation and Repression of Customs Offences.

Customs offences and the relevant penalties shall be regulated by the following:
• Customs related international agreements and conventions;
• Mongolian Constitution;
• Customs law;
• Customs tariff and customs tax law; and
• Other related laws and legislations.