mn GB
Mobile menu

Гаалийн байгууллага нь албан хаагчдынхаа ажлыг сар бүр үнэлж, дүгнэн үр дүнг тооцон ажилладаг

1. Төрийн албаны зөвлөлийн 2012 оны 134 тоот тогтоолоор баталсан “Төсвийн шууд захирагчийн үйл ажиллагааны үр дүн, мэргэшлийн түвшинг үнэлж дүгнэх журам”, Менежерийн үйл ажиллагааны үр дүн, мэргэшлийн түвшинг үнэлж дүгнэх журам”, Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн үйл ажиллагааны үр дүн, мэргэшлийн түвшинг үнэлж дүгнэх журам”- ыг үндэслэн албан хаагчтай “ҮР ДҮНГИЙН  ГЭРЭЭ” байгуулж, үйл ажиллагааны  үр дүн, мэргэшлийн түвшинг үнэлж дүгнэдэг.

2. ГЕГ-ын зохион байгуулалтын нэгж, дэргэдэх байгууллага болон харъяа гаалийн газар, хороод үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг жил, улирлаар боловсруулан баталж, төлөвлөгөөний биелэлтийг улирал тутам Дотоод аудит мониторингийн газар болон Захиргаа, удирдлагын алба хянаж, үнэлж, дүгнэн ажилладаг.

3. Монгол Улсын Засгийн газрын 2011 оны 345 тоот тогтоолоор баталсан “Гаалийн улсын байцаагчид ажлын үр дүнгийн шагнал олгох журам”-ыг үндэслэн ГЕГ-ын даргын 2014 оны А/201 тоот тушаалаар баталсан “Гаалийн улсын байцаагчийн ажлын үр дүнг үнэлэх журам”-ыг нарийвчлан баталж, гаалийн улсын байцаагчийн ажлын үр дүнг шалгуур үзүүлэлтийн дагуу сар бүр дүгнэж, улиралд нэг удаа урамшуулал олгодог. Үүний дагуу ГЕГ, дэргэдэх байгууллага болон харьяа гаалийн газар, хорооны гаалийн байцаагч нарт 1, 2 дугаар улирлын “Үр дүнгийн  шагнал”-ыг ГЕГ-ын даргын 2015.04.06-ны өдрийн А/57 тоот тушаал, 2015.07.06-ны өдрийн А/156 дугаар тушаалаар тус тус олгосон.