mn GB
Mobile menu

ХУУЛЬ ТОГТООМЖ

-    АВЛИГЫН ЭСРЭГ ХУУЛЬ   http://www.legalinfo.mn/law/details/2/


-    НИЙТИЙН АЛБАНД НИЙТИЙН БОЛОН ХУВИЙН АШИГ СОНИРХЛЫГ ЗОХИЦУУЛАХ, АШИГ СОНИРХЛЫ ЗӨРЧЛӨӨС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ТУХАЙ  ХУУЛЬ  http://www.legalinfo.mn/law/details/397?lawid=397


-    АЛБАН ТУШААЛТНЫ ХУВИЙН АШИГ СОНИРХЛЫН МЭДҮҮЛЭГ БОЛОН ХӨРӨНГӨ, ОРЛОГЫН МЭДҮҮЛГИЙН МАЯГТ, ТҮҮНИЙГ БҮРТГЭХ, ХЯНАХ, ХАДГАЛАХ ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ http://www.iaac.mn/content/211#.U31jN3asR-0


-    АЛБАН ТУШААЛТНЫ ХУВИЙН АШИГ СОНИРХЛЫН МЭДҮҮЛЭГ БОЛОН ХОМ-ИЙГ БҮРТГЭХ, ХАДГАЛАХ ЭРХ БҮХИЙ АЛБАН ТУШААЛТНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЖУРАМ   http://www.iaac.mn/content/212#.U31j8nasR-0


-    АЛБАН ТУШААЛТНЫ ХУВИЙН АШИГ СОНИРХЛЫН МЭДҮҮЛЭГ БОЛОН ХӨРӨНГӨ, ОРЛОГЫН МЭДҮҮЛГИЙН ТАЛААР МЭДЭЭЛЭХ, МЭДЭЭЛЭЛ ӨГӨХ ЖУРАМ    http://www.iaac.mn/content/213#.U31kRXasR-0


-    АВЛИГЫН ЭСРЭГ ХУУЛЬ ТОГТООМЖИЙГ ТАНИУЛАХ НЬ: НИЙТИЙН АЛБАН ТУШААЛТНЫ ГАРЫН АВЛАГА  http://www.iaac.mn/content/51#.U31lS3asR-0