-+=
"ГЕГ-ЫН ДАРГЫН БАТАЛСАН ЗАХИРГААНЫ ХЭМ ХЭМЖЭЭ ТОГТООСОН АКТ"
Гарчиг Дугаар Он сар өдөр
1 Журам батлах тухай /Хураагдсан бараа, тээврийн хэрэгслийг борлуулах журам/ 660 2008.10.17
2 Журам батлах тухай /6-р хавсралтаар батлагдсан "Гаалийн тусгай бүсийн гаалийн бүрдүүлэлтийн горим хэрэгжүүлэх журам"/ 678 2008.10.22
3 Журам батлах тухай /"Барааг хүлээн авахаас татгалзах горим хэрэгжүүлэх журам" - 1, "Бараа устгах горим хэрэгжүүлэх журам" - 2, "Улс хоорондын тээврийн үйлчилгээний барааг нэвтрүүлэх горим хэрэгжүүлэх журам" - 3-р хавсралт/ 680 2008.10.22
3 Журам батлах тухай /"Барааг хүлээн авахаас татгалзах горим хэрэгжүүлэх журам" - 1, "Бараа устгах горим хэрэгжүүлэх журам" - 2, "Улс хоорондын тээврийн үйлчилгээний барааг нэвтрүүлэх горим хэрэгжүүлэх журам" - 3-р хавсралт/ 680 2008.10.22
4 Журам батлах тухай /"Дипломат төлөөлөгчийн газар болон түүнтэй адилтгах бусад байгууллагын барааг гаалийн хилээр нэвтрүүлэх журам"/ 643 2008.10.15
5 Журам батлах тухай /"Гаалийн хууль тогтоомжтой холбогдсон асуудлаар иргэн, хуулийн этгээдэд зөвлөгөө өгөх журам"/ 735 2008.11.11
6 Журам батлах тухай /"Бараа, тээврийн хэрэгсэлд гаалийн тэмдэглэгээ хэрэглэх журам"/ 756 2008.11.28
7 Журам батлах тухай /"Барааг улс хооронд дамжуулан өнгөрүүлэх гаалийн бүрдүүлэлтийн горим хэрэгжүүлэх журам"-ыг 1 дүгээр, "Барааг дотоодод дамжуулан өнгөрүүлэх гаалийн бүрдүүлэлтийн горим хэрэгжүүлэх журам"-ыг 2 дугаар, "Барааг шилжүүлэн ачих гаалийн бүрдүүлэлтийн горим хэрэгжүүлэх журам"-ыг 3 дугаар хавсралт/ 679 2008.10.30
8 Журам батлах тухай / "Гаалийн хууль тогтоомж зөрчсөн болон зөрчихийг завдсан үйлдлийн талаарх мэдээллийг хүлээн авах, шийдвэрлэх журам"-ыг 1 дүгээр, "Мэдээлэл бүртгэх маягт"-ын загварыг 2 дугаар хавсралт/ 618 2008.10.06
9 Журам батлах тухай /"Бараа, тээврийн хэрэгслийг саатуулах журам"/ 536 2008. 09.10
10 Журам батлах /"Оюуны өмчийн эрхэд хамаарах барааг гаалийн хилээр нэвтрүүлэх журам"/ 298/41 ГЕГ/ОӨЕГ 2009.06.18
11 Журам батлах тухай /Гаалийн хилээр нэвтрүүлэх онцлог бараанд гаалийн бүрдүүлэлт хийх журам/ 362 2009.07.30
12 үйлчилгээний хураамжийн хэмжээ тогтоох тухай /"Үйлчилгээний хураамжийн хэмжээ"-г 1 дүгээр, "Гаалийн төв болон салбар лабораторийн шинжилгээний хураамжийн хэмжээ"-г 2 дугаар хавсралт/ А/199 2013.09.26
13 Журам батлах тухай /"Барааг дотоодын хэрэглээнд зориулан оруулах гаалийн бүрдүүлэлтийн горим хэрэгжүүлэх журам"-ыг 1 дүгээр, "Барааг дотоодын хэрэглээнд зориулан боловсруулах гаалийн бүрдүүлэлтийн горим хэрэгжүүлэх журам"-ыг 2 дугаар, "Барааг гаалийн нутаг дэвсгэрт түр хугацаагаар оруулах гаалийн бүрдүүлэлтийн горим хэрэгжүүлэх журам"-ыг 3 дугаар, "Барааг гаалийн нутаг дэвсгэрт боловсруулах гаалийн бүрдүүлэлтийн горим хэрэгжүүлэх журам""-ыг 4 дүгээр, "Барааг гаалийн нутаг дэвсгэрт буцаан оруулах гаалийн бүрдүүлэлтийн горим хэрэгжүүлэх журам"-ыг 5 дугаар хавсралт/ А/40 2016.02.24
14 Журам батлах тухай /"Мансууруулах эм, сэтгэцэд нөлөөт бодис, тэдгээрийн түүхий эдийг Монгол Улсын хилээр нэвтрүүлэхэд тавих хяналтын тусгай журам"/ А/81 2016.12.12
15 Харьяа гаалийн байгууллагын эрх хэмжээг тодорхой бараагаар хязгаарлах тухай /Согтууруулах ундаа / А/83 2016.12.12
16 Заавар батлах тухай /"Бүрэн буюу бүрэн бус суудлын автомашин, суудлын автомашины кузовыг тодорхойлон ангилах заавар"/ А/62 2016.11.29
17 Журам батлах тухай /"Монгол Улсын хилээр нэвтрүүлэх цахилгаан эрчим хүчинд гаалийн хяналт тавих, бүрдүүлэлт хийх журам"/ А/80 2016.12.12
18 Заавар батлах тухай /Гаалийн хилээр нэвтрүүлэх барааны мэдүүлгийн Үндсэн маягтыг 1 дүгээр, Нэмэлт маягтыг 2 дугаар, "Гаалийн хилээр нэвтрүүлэх барааны мэдүүлгийн хавсралт"-ыг 3 дугаар, "Гаалийн хилээр нэвтрүүлэх барааны мэдүүлгийг нөхөн бичих заавар"-ыг 4 дүгээр, "Гаалийн хилээр нэвтрүүлэх барааны мэдүүлгийг шалгах заавар"-ыг 5 дугаар хавсралт/ А/82 2016.12.12
19 Журам батлах тухай /"ТИР Конвенцийг хэрэгжүүлэх, ТИР карней бүхий бараа, тээврийн хэрэгсэлд хяналт тавих журам"/ А/79 2016.12.12
20 Журам батлах тухай /"Барааг хилийн чанадад бүрмөсөн гаргах гаалийн бүрдүүлэлтийн горим хэрэгжүүлэх журам"-ыг 1 дүгээр, "Барааг хилийн чанадад түр хугацаагаар гаргах гаалийн бүрдүүлэлтийн горим хэрэгжүүлэх журам"-ыг 2 дугаар, "Барааг хилийн чанадад боловсруулах гаалийн бүрдүүлэлтийн горим хэрэгжүүлэх журам"-ыг 3 дугаар, "Барааг хилийн чанадад буцаан гаргах гаалийн бүрдүүлэлтийн горим хэрэгжүүлэх журам"-ыг 4 дүгээр хавсралт/ А/41 2016.02.24
21 Журам батлах тухай /"Тусгай хэрэгслийг үйлдвэрлэх, дуурайлган хийх, гадаад улсаас оруулж ирэх зөвшөөрөл олгох журам"/ А/52, А/148, А/123 ТЕГ, ГЕГ, ЦЕГ 2017.06.23
22 Журам батлах тухай /"Тусгай хэрэгслийг үйлдвэрлэх, дуурайлган хийх, гадаад улсаас оруулж ирэх зөвшөөрөл олгох журам"/ А/149 2018.08.14
23 Журамт батлах тухай /"Гаалийн баталгаат агуулахын гаалийн бүрдүүлэлтийн горим хэрэгжүүлэх журам"-ыг 1 дүгээр, "Гаалийн баталгаат үйлдвэрийн газрын гаалийн бүрдүүлэлтийн горим хэрэгжүүлэх журам"-ыг 2 дугаар, "Гаалийн баталгаат үзэсгэлэнгийн газрын гаалийн бүрдүүлэлтийн горим хэрэгжүүлэх журам"-ыг 3 дугаар, "Гаалийн баталгаат барилгын талбайн гаалийн бүрдүүлэлтийн горим хэрэгжүүлэх журам"-ыг 4 дүгээр, "Татваргүй барааны дэлгүүрийн гаалийн бүрдүүлэлтийн горим хэрэгжүүлэх журам"-ыг 5 дугаар хавсралт/ А/276 2019.12.04
24 Журам батлах тухай /"Зорчигчийн хувийн хэрэглээний эд зүйлийг гаалийн хилээр нэвтрүүлэх журам"-ыг Нэгдүгээр, "Зорчигчийн гаалийн мэдүүлгийн маягт"-ыг Хоёрдугаар хавсралт/ А/223 2019.10.30
25 Журам батлах тухай /"Бараанаас сорьц, дээж, загвар авах, магадлан шинжилгээ хийх, дүгнэлт гаргах журам"/ А/226 2019.10.30
26 Журам батлах тухай /"Ачааны манифест нөхөн бичих, хянах, бүртгэх журам"/ А/281 2019.12.04
27 Журам батлах тухай /"Чөлөөт бүсийн горим хэрэгжүүлэх журам"/ А/282 2019.12.04
28 Журамт батлах тухай /"Гаалийн хилээр нэвтрүүлэх бараа, тээврийн хэрэгсэлд гаалийн хяналт тавих нийтлэг журам"/ А/275 2019.12.04
29 Харьяа гаалийн байгууллагын эрх хэмжээг тодорхой бараагаар хязгаарлах /амьтан, ургамал, тэдгээрийн гаралтай эд зүйл болон Идлэг шонхор/ А/246 2019.11.01
30 Гаалийн байгууллагын эрх хэмжээг тодорхой бараагаар хязгаарлах тухай /Хилийн чанадад гаргах түүхий болон дулааны аргаар эсхүл, бүрэн боловсруулсан махны гаалийн бүрдүүлэлт/ А/42 2020.02.19
31 Журам батлах тухай /"Худалдааг хөнгөвчлөх, аюулгүй байдлын стандартыг хангасан аж ахуйн нэгжид гаалийн итгэмжлэл олгох журам"/ А/118 2021.03.17
32 Журам батлах тухай /"Барааны ангиллын кодыг урьдчилан тодорхойлох журам"/ А/25 2022.02.09
33 Шалгуур батлах тухай /"Тээвэрлэгч байгууллагад гаалийн итгэмжлэл олгох шалгуур"/ А/338 2022.12.12
34 Журам батлах тухай /"Гаалийн бүрдүүлэлтийн дараах шалгалт хийх журам"/ А/344 2022.12.19
35 Жагсаалтыг шинэчлэн батлах тухай /"Барааг тодорхойлох, кодлох уялдуулсан системд үндэслэсэн гадаад худалдааны барааны ангиллын жагсаалт"/ А/145 2022. 08.31
36 Журам батлах тухай /"Гаалийн хяналтын бүсийн журам"/ А/339 2022.12.12
37 Журам батлах тухай /"Гаалийн зуучлагчийн үйл ажиллагаанд хяналт тавих журам"/ А/341 2022.12.14
BUY NOW
mn