-+=
ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ИЛ ТОД БАЙДАЛ

Иргэдтэй уулзах уулзалтын хуваарь

Үйл ажиллагааны стратеги, зорилт

Үйл ажиллагааны тайлан

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН 2022 ОН

ГААЛИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН 2022 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ
ИЛ ТОД БАЙДЛЫН ТАЙЛАН

Гаалийн байгууллагын хэрэглэгчийн үнэлгээ, судалгааны тайлан

Байгууллагын төлөвлөгөө

BUY NOW
mn