Нүүр хуудас    Асуулт хариулт    Холбоо барих
Хэрэглэгч Та Монгол улсын гадаад худалдааны барааны статистикийн мэдээллийг авах боломжтой болло.

Хавсралт  № 1 - Гадаад худалдааны нийт бараа эргэлт
Хавсралт  № 2 – Гадаад худалдааны гүйцэтгэл орноор
Хавсралт  № 3 – Экспорт, импортын барааны гүйцэтгэл барааны хэсгээр
Хавсралт  № 4 – Экспортын зарим барааны гүйцэтгэл, бараа орноор
Хавсралт  № 5 – Импортын зарим барааны гүйцэтгэл, бараа орноор
Хавсралт  № 6 – Экспорт, орон бараагаар
Хавсралт  № 7 – Импорт, орон бараагаар
Хавсралт  № 8 – Экспорт, импортын барааны дэлгэрэнгүй  гүйцэтгэл
Хавсралт  № 9 – Тусламжийн зарим  нэрийн бараа, орон-бараагаар
Хавсралт  №10 – Зээлийн хөрөнгөөр нийлүүлсэн зарим  нэрийн бараа, орон-бараагаар
Хавсралт  №12 - Гадаадын хөрөнгө оруулалтаар нийлүүлсэн зарим нэрийн бараа, орон, бараагаар
Хавсралт  №13 - Экспорт, импортын барааны үнэ, тоо хэмжээний индекс. /өмнөх онтой харьцуулснаар, хувиар/

2012 он
2013 он
2014 он
2015 он
2016 он
     »  2016 он
2017 он
     »  10-сар
2018 он
     »  04-сар
2019 он
2020 он
2021 он
МОНГОЛ УЛСЫН ГААЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР
2012 он

© since 2006 -2021 All rights reserved.
Administration area best viewed with resolution at least 1024x768